OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące od dnia 1 marca 2023 roku
§1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów
  sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest Skrawplast Dominika Budzińska, prowadząca działalność
  gospodarczą pn. Skrawplast z siedzibą w Solcu Kujawskim ,86-050 przy ul. Słonecznej 8b, identyfikującą
  się numerem NIP 6852161398 i REGON 366716108.
 2. OWS jest dostępny dla Kupującego przed zawarciem umowy na stronie internetowej
  https://skrawplast.pl
 3. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych, czy ustalonych przez
  Kupującego.
 4. Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod
  rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS
  tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

§2

Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – Dominika Budzińska prowadząca działalność gospodarczą pn. Skrawplast, ul.
  Słoneczna 8b 86-050 Solec Kujawski , NIP – 6852161398, REGON 366716108.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub
  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, konsument;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221
  k.c.);
 4. Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta
  działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93
  ze zm.);
 6. Towar – oferowane przez Sprzedającego płyty gumowe/silikonowe, wykładziny
  gumowe/silikonowe, uszczelnienia gumowe oraz inne produkty z gumy, półprodukty z tworzyw
  sztucznych, półprodukty z tworzyw sztucznych docięte na wymiar, gotowe detale z tworzyw
  sztucznych, plandeki na wymiar, przewody hydrauliczne, przewody teflonowe, przewody metalowe
  oraz przewody silikonowe.
 7. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar (materiał) staje się wymagalna.

§3

 1. Informacje zamieszczone na stronach internetowych Sprzedającego, w katalogach, broszurach,
  ulotkach, itp. – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet wówczas,
  jeżeli zaopatrzone zostały w stosowną cenę. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez
  Sprzedającego mają charakter jedynie informacyjny. Szczególne dane dotyczące oferowanych
  towarów (materiałów) mogą w każdym czasie ulec zmianie z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w
  branży technicznej.
 2. W celu rozpoczęcia procedury zamówienia, Kupujący dostarczy Sprzedającemu listownie na
  piśmie, telefonicznie, kurierem, osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mailem) zapytanie
  dotyczące możliwości i warunków nabycia towarów wskazanych w zapytaniu.
 3. W odpowiedzi na zapytanie dostarczone przez Kupującego, Sprzedający prześle Kupującemu
  ofertę listem poleconym, kurierem, faxem lub pocztą elektroniczną, która będzie zawierała co
  najmniej: a) rodzaj towaru określony przy pomocy nazwy handlowej lub nazwy chemicznej, b)
  wymiary oraz ilość towaru, c) dodatkowe parametry towaru wynikające ze specyfikacji podanej w
  ofercie, d) cenę netto towaru wyrażoną w PLN, e) termin i warunki płatności, f) możliwy termin
  realizacji zamówienia liczony od momentu złożenia zamówienia.
 4. Sprzedający nie jest zobowiązany do przesłania oferty mimo otrzymania zapytania od Klienta.
  Brak odpowiedzi Sprzedającego nie jest jednoznaczny z milczącym przyjęciem oferty zawartej w
  zapytaniu.
 5. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta jest dla niego wiążąca przez 7 dni, licząc od momentu
  wysłania oferty, chyba że w ofercie wskazano inaczej.
 6. W okresie ważności oferty, Kupujący może w każdej chwili złożyć zamówienie poprzez jej
  przyjęcie, tj. złożenie oświadczenia spełniającego wymogi ust. 7 oraz skierowanej przez
  Sprzedającego oferty na towar, objęty zapytaniem.
 7. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w nim następujących
  danych: a) firmy, adresu i siedziby, danych rejestrowych b) nr REGON, c) nr NIP, d) sposobu
  odbioru towaru lub miejsca przesłania towaru oraz danych osoby odpowiedzialnej za odbiór
  zamówienia (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email)
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą zapoznania się przez Sprzedającego z zamówieniem
  Kupującego. Domniemywa się, że zamówienie w imieniu Kupującego złożyła osoba przez niego
  upoważniona. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione złożenie zamówienia
  w imieniu Kupującego.
 9. Strony wyłączają możliwość milczącego zawarcia umowy.
 10. Sprzedający w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia złożonego przez Kupującego
  może złożyć kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku Sprzedający
  nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą na skutek odstąpienia od umowy poniósł kupujący.
 11. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub złożenia jednostronnego
  oświadczenia o jej rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie złożenia przez Kupującego
  wniosku o ogłoszenie upadłości albo gdy podjęte zostaną czynności w celu rozwiązania
  przedsiębiorstwa Kupującego. Oświadczenie Sprzedającego może zostać złożone w terminie 30 dni
  od dnia dowiedzenia się przez Sprzedającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w
  niniejszym ustępie.

§4

 1. Strony są związane cenami określonymi w ofercie przesłanej przez Sprzedającego, z
  zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Ceny określone w ofercie są cenami netto – podlegają podwyższeniu o aktualnie obowiązujący
  podatek od towarów i usług.
 3. Ceny wskazane w ofercie nie obejmują kosztów obciążających Kupującego. Sprzedającego
  obciążają koszty zmierzenia, zważenia, obróbki i zapakowania towaru. Kupującego obciążają
  natomiast pozostałe koszty, tj. koszty wydania i odebrania towaru, w tym koszty transportu,
  ubezpieczenia i rozładunku.
 4. Jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży po stronie Sprzedającego wystąpią okoliczności od niego
  niezależne, uzasadniające podwyższenie cen zamówionego towaru (materiału), np. wzrost cen
  surowców, zmiana kursu walut, siły wytwórczej lub zmiana przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa, Sprzedający ma prawo do podwyższenia ceny towaru wskazując
  jednocześnie na przyczynę podwyżki. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na przedmiotową
  podwyżkę, powinien w terminie 3 dni od momentu otrzymania informacji o podwyżce, złożyć
  stosowne oświadczenie o braku akceptacji podwyżki. Oświadczenie o braku akceptacji podwyżki
  ma skutki odstąpienia od zawartej umowy a strony nie mogą żądać odszkodowania.
 5. W przypadku, gdy kwota zamówienia przekracza kwotę 10 000 PLN Kupujący zobowiązany jest
  do zabezpieczenia transakcji na żądanie Sprzedającego. Zabezpieczenie transakcji może nastąpić
  poprzez zawarcie dodatkowej umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym lub złożenie
  stosowanego oświadczenia woli przez Kupującego lub osobę trzecią. Nieudzielenie takiego
  zabezpieczenia jest podstawą do odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności na rzecz Sprzedającego na warunkach
  zawartych w umowie – przedpłata, przelew z odroczonym terminem płatności, płatność przy
  odbiorze (pobranie).
 7. Za datę płatności uważa się datę zaksięgowania należności na rachunku bankowym
  Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Za datę płatności w przypadku płatności przy odbiorze uważa się datę odbioru zamówienia i
  płatności wartości pobrania.

§5

 1. Realizacja umowy sprzedaży towaru przez Sprzedającego polega na przeniesieniu własności
  towaru na Kupującego oraz jego wydaniu. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego
  towaru oraz do dokonania płatności na warunkach określonych w umowie.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego (dostawy towaru) jest magazyn
  Sprzedającego lub magazyn dostawcy Sprzedającego.
 3. Sprzedający na życzenie Kupującego może wystawić atesty, aprobaty i świadectwa. Koszt w.w
  ponosi Kupujący.

§6

 1. Termin realizacji zamówienia określa każdorazowo Sprzedający w ofercie.
 2. Sprzedający umożliwia wysyłkę swoich towarów za pośrednictwem firm kurierskich lub
  operatora pocztowego z własnego magazynu lub bezpośrednio z magazynu swojego dostawcy.
 3. W przypadku wysyłki zamówienia firmą kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
  spełnienie świadczenia następuje w momencie pobrania towarów przez firmę kurierską lub
  operatora pocztowego z magazynu dostawcy Sprzedającego lub magazynu Sprzedającego.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i
  ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
  Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
  uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
  opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku niezależnego od Sprzedającego wydłużenia terminu realizacji zamówienia, termin
  dostawy towaru do Kupującego zostanie wydłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
  uniemożliwiającej jego realizację. Okoliczności te nie będą postrzegane jako zawinione przez
  Sprzedającego.
 6. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w wymaganym terminie, obowiązany jest do zapłaty kary
  umownej w wysokości 0,5% wartości zamówionego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego
  odbiorze. Powyższe uprawnienia Sprzedającego nie wyłączają wynikających z przepisów Kodeksu
  cywilnego uprawnień Sprzedającego wynikających z opóźnienia lub zwłoki Kupującego. W
  przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Sprzedającego przewyższa zastrzeżone kary umowne,
  Sprzedający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kwoty
  tych kar.
 7. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru Kupującemu lub osobie przez niego
  upoważnionej. Osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru towaru powinna legitymować się
  stosownym pełnomocnictwem.
 8. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru towaru podpisem na liście przewozowym
  lub innym dokumencie spedycyjnym, a w przypadku odbioru osobistego z magazynu
  Sprzedającego lub dostawcy Sprzedającego zobowiązany jest do podpisania dokumentu WZ.

§7

 1. Kupującemu przysługuje rękojmia na zasadach określonych dla rękojmi za wady rzeczy
  sprzedanej.
 2. Kupujący zobowiązany jest do stosowania zakupionych towarów zgodnie z ich przeznaczeniem
  oraz do produkcji takich wyrobów, które pracować będą w granicach wyznaczonych przez
  parametry techniczne zakupionych towarów, które służyły do ich produkcji.

§8

Podstawą do uznania roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi jest pisemna reklamacja złożona nie
później, niż w ciągu 48 godzin od wykrycia wad. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej
na adres Skrawplast Dominika Budzińska, ul. Słoneczna 8b 86-050 Solec Kujawski lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres biuro@skrawplast.pl oraz zawierać dokumentację zdjęciową wad
towaru pod rygorem nieważności. Druk zgłoszenia reklamacji dostępny jest w Biurze Obsługi
Klienta Skrawplast.

§9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
  konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
  zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
  (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
  Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy
  konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do
  stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
  http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
  właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
  której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
  adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220
  (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy
  operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
  rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
  ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
  kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
  rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
  adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – KONSUMENCI

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
  od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w
  pkt. 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
  pisemnie na adres: ul. Słoneczna 8b, 86-050 Solec Kujawski lub w formie elektronicznej za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@skrawplast.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o
  Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt 10 niniejszego paragrafu. Konsument
  może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
  samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na
  inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
  zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
  otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
  konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
  Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument
  może zwrócić Produkt na adres: ul. Słoneczna 8b, 86-050 Solec Kujawski.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta-rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Wzór odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

Adresat: Skrawplast Dominika Budzińska, ul. Słoneczna 8b, 86-050 Solec Kujawski, adres mailowy: biuro@skrawplast.pl
Ja/My ………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………………………….………………..… niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………….……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Data odbioru: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….….….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..…..
Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………
Data: ……………………………………………………………

§11

 1. Produkty spersonalizowane, tj. docięte na wymiar Kupującego, w szczególności nietypowe płyty
  gumowe/silikonowe docięte na wymiar, wykładziny gumowe/silikonowe docięte na wymiar oraz
  wszelkie nietypowe formaty w/w płyt i wykładzin gumowych/silikonowych , nie podlegają prawu
  odstąpienia od umowy.
 2. Wszystkie towary, o których mowa w ust. 1 oferowane przez Sprzedającego wyprodukowane
  zostały w tolerancjach produkcyjnych. Towary te zawierają naddatki i nie mogą być przedmiotem
  reklamacji lub zwrotu.
 3. Kupujący ma prawo do informacji o rzeczywistych wymiarach towarów z uwzględnieniem
  naddatków i tolerancji. Sprzedający zobowiązany jest do ich podania tylko i wyłączenia na
  wyraźnie zapytanie Kupującego.
 4. Po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego, zwrotowi podlegają półprodukty w standardowej
  jednostce produkcyjnej.
 5. Oferowane płyty i wykładziny gumowe oraz silikonowe (z zastrzeżeniem płyt gumowych i
  silikonowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością) mogą pozostawiać ślady wynikające z
  specyfiki produktu oraz posiadają specyficzny zapach typowy dla produktów wykonanych z
  mieszanek gumowych i silikonowych.
 6. W przypadku błędnego doboru gumy/silikonu przez Kupującego ewentualny zwrot możliwy jest
  wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego. O błędnym doborze gumy/silikonu Kupujący
  jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego w terminie 48 godzin od momentu odbioru towaru.

§12

 1. Produkty spersonalizowane, tj. docięte na wymiar Kupującego, w szczególności nietypowe tuleje
  z tworzyw docięte na wymiar, formatki z płyt docięte na wymiar, plastry z tworzyw docięte na
  wymiar, nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.
 2. Wszystkie tworzywa sztuczne, o których mowa w ust. 1 oferowane przez Sprzedającego są
  półfabrykatami co oznacza, iż wyprodukowane zostały w tolerancjach produkcyjnych. Oferowane
  towary przeznaczone są do obróbki wiórowej (zawierają naddatki – tolerancje na grubości). W
  związku z tym na powierzchni towarów mogą znajdować się zarysowania. Towary te nie mogą być
  przedmiotem reklamacji lub zwrotu towaru.
 3. Kupujący ma prawo do informacji o rzeczywistych wymiarach towarów z uwzględnieniem naddatków i tolerancji. Sprzedający zobowiązany jest do ich podania tylko i wyłączenia na
  wyraźnie zapytanie Kupującego.
 4. Po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego, zwrotowi podlegają półprodukty w standardowej
  jednostce produkcyjnej.
 5. W przypadku błędnego doboru tworzywa przez Kupującego (z winy Kupującego) ewentualny
  zwrot możliwy jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego. O błędnym doborze
  tworzywa Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego w terminie 48 godzin od
  momentu odbioru towaru.

§13

 1. Plandeki produkowane na wymiar klienta to towary spersonalizowane, niepodlegające zwrotowi ,
  wobec czego nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.
 2. Wszystkie plandeki oferowane przez Sprzedającego wyprodukowane zostały w tolerancjach
  produkcyjnych. Tolerancja wymiarowa wynosi +/- 2 cm. Braki zgodne z tolerancją nie mogą być
  przedmiotem reklamacji. Sprzedający nie odpowiada za rozerwanie plandeki nieodpowiednio
  zainstalowanej lub jej przetarcie wynikające z nieprawidłowego zamontowania lub użytkowania
  (m.in. niezabezpieczenia ostrych krawędzi przylegających do niej).
 3. W przypadku błędnego doboru plandeki przez Kupującego ewentualny zwrot możliwy jest
  wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedającego. O błędnym doborze plandeki Kupujący jest
  zobowiązany powiadomić Sprzedającego w terminie 48 godzin od momentu odbioru paczki.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§14

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
  Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
  sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to
  niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
  Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko
  za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z
  tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 5. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo do odstąpienia od
  umowy. Odstąpienie od umowy nie dotyczy Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych
  według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają
  poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§15

 1. Prawem właściwym dla niniejszego OWS jest prawo powszechnie obowiązujące w
  Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wiążące.
 3. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych
  postanowień OWS.
 4. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z
  wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego
  załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby
  Sprzedającego.
 5. Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Sprzedawcę.